Certifikatet Trygg Juridik

För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat det juridiska certifikatet Trygg Juridik.

Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande.

Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem. Vid godkänd ansökan får du certifikatet hemskickat samt i eps.fil. Ditt företag kan därefter använda certifikatets logotyp på exempelvis er hemsida, i utskick och i övrig kommunikation med era kunder, för att stärka ert varumärke.


Trygg Juridik-certifikatet innebär att bolaget uppfyller följande krav:

1. Bolaget har en upprättad handlingsplan för hur juridiska frågor hanteras inom bolaget. Handlingsplanen ses över på årlig basis.
Läs mer om vad en handlingsplan innebär.

2. Minst en person i bolagets ledningsgrupp går årligen på en juridisk utbildning (minst sex (6) utbildningstimmar). Utbildningsintyg från Allt om Juridik, auktoriserat utbildningsinstitut eller motsvarande krävs.

3. För att minimera risken för att hamna i juridiska tvister söker bolaget extern juridisk vägledning och rådgivning när bolagets interna kompetens inte är tillräcklig.

4. Ingen av bolagets delägare och ingen i bolagets styrelse är dömd för någon form av ekonomisk brottslighet.

5. Bolagets VD och ledning verkar för att i sin verksamhet följa gängse branschnormer. I de delar bolaget gör avsteg från dessa normer görs detta tydligt mot avtalsparter.

6. Alla anställda i bolaget har skriftliga anställningsavtal, som följer gällande arbetsrättslig lagstiftning. Bolaget redogör för sina anställda att deras rättigheter enligt lag (1982:80) om anställningsskydd och semesterlagen (1977:480) och annan tvingande lagstiftning, alltid gäller.

7. Bolaget finns inte på Konsumentverkets ”Varningslista” över bolag som orsakar konsumenter problem. Bolaget återfinns inte heller på Råd & Röns ”Svarta lista” över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Bolaget återfinns inte heller på motsvarande varningslistor sammanställda av Svensk Handel, Finansinspektionen eller sjunde AP-fonden.

8. I den mån bolagets anställda är fackligt anslutna för bolaget en kontinuerlig dialog med berörda fackförbund kring anställningar, arbetsmiljö och andra förändringar på arbetsplatsen.

9. Bolaget tar juridiska tvister på allvar. Klagomål från kunder och övriga avtalsparter, juridiska invändningar och tänkbara problem hanteras därför skyndsamt.

 


Ansökan

Ansökan kan även skickas med bifogade bilagor per post till:

Allt om Juridik
c/o Blendow Publishing AB
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

Märk kuvertet med ”Trygg Juridik-certifikat”


EN ANSÖKAN OM CERTIFIKAT SKA INNEHÅLLA:

  • Komplett ifylld ansökningsblankett
  • Bifogad handlingsplan för juridiska frågor (p. 1)
  • Bifogat kursintyg från utbildningsinstitut eller motsvarande till styrkande av att utbildningskravet (p. 2) är uppfyllt.
  • Villkor för Trygg Juridik-certifikatet underskrivna av behörig firmatecknare.

När Allt om Juridik godkänt ansökan erhålls följande:

  • Intyg om bolagets certifikat.
  • Mailfot och logotyp som för användas på bolagets webbplats och i annan marknadsföring så länge användandet följer de underskrivna villkoren.